Garantiebeleid

Er heeft zich een gebreke aan het sieraad gedaan. Heh, wat vervelend voor u. We gaan samen gauw kijken naar een oplossing. Indien er klachten en gebreken zijn aan uw aangekochte dan wel gerepareerde producten, laat ze door ons zo spoedig mogelijk nakijken. Er gelden de voorwaarden van de Federatie goud en zilver voor de garantie en in welke termijn het retour moet zijn. Voor welke sieradengebreken dit allemaal geldt, staat hieronder beschreven. In de meeste gevallen komen we er samen wel uit en repareren we het of vervangen we het kosteloos. Soms volstaat een kleine aanpassing al genoeg.

Volgens de voorwaarden uit hoofdstuk 8 Klachten, gebreken en garantie.

8.1

De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 14 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Liu juwelier mede te delen.

8.2

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na de feitelijke over­dracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespe­ci­ficeerd, aan Liu juwelier te worden meegedeeld.

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onver­wijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 30 dagen na het verstrij­ken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Liu juwelier te worden meegedeeld.

8.3

Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Liu juwelier met betrekking tot de betreffende gebre­ken.

8.4

De consument dient Liu juwelier schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Liu juwelier niet binnen 180 dagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Liu juwelier te verhalen.

8.5

Liu juwelier garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte mate­riaal gedurende een termijn van 12 maanden na de leve­ring, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.

8.6

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

  1. de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;
  2. normale slijtage;
  3. be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waar­onder begrepen de koper;
  4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  5. materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
  6. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor­zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.

8.7

Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Liu juwelier tot demontage, reparatie of andere werkzaamhe­den met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet over­gaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.